Onderzoek Campusroute én Bestaande route Bereikbaar Wageningen

Foto: Provincie Gelderland

Twee routes worden onderzocht op hun effecten op het milieu door Provincie Gelderland, namelijk de Campusroute en de Bestaande route. Directe aanleiding hiervoor zijn de uitkomsten van het geactualiseerde verkeersmodel.

Hieruit bleek dat de verkeersdruk weliswaar toeneemt in 2030, maar minder dan in het eerdere verkeersmodel was voorspeld. Hierdoor komt een oplossing over de bestaande wegen weer in beeld.

Comissie m.e.r.

In lijn met het advies van de Commissie m.e.r. zijn de eerder uitgewerkte varianten getoetst aan het onlangs geactualiseerde verkeersmodel en aan de aangescherpte projectdoelen. De nieuwe cijfers laten zien dat het bereikbaarheidsprobleem van Wageningen de komende jaren verder toeneemt en om oplossingen vraagt. Alleen met een goed bereikbare campus kan de economische potentie van Wageningen voor de regio benut en verstevigd worden.

Omdat het model aangeeft dat het verkeer minder hard groeit, dan in 2012 werd geprognosticeerd, is opnieuw bekeken of het bereikbaarheidsprobleem binnen het gereserveerde budget kan worden opgelost met minder ingrijpende uitbreiding van bestaande infrastructuur. Uitgangspunt daarbij is gelijkvloerse kruisingen. Omdat dit niet op voorhand kan worden uitgesloten, wordt daarom in het milieuonderzoek (MER) naast het alternatief ‘Campusroute’, ook een alternatief ‘Bestaande route’ toegevoegd.

Vervolgproces

In het voorjaar van 2019 wordt op basis van de uitkomsten van de MER onderzoeken besloten over het Voorkeursaltenatief, de oplossing die verder wordt uitgewerkt. De informatie naar inwoners, bedrijven en betrokkenen gebeurt via de website en nieuwsbrieven en andere informatiemiddelen.

In nauwe samenwerking met de regio, het bedrijfsleven en relevante kennisinstituten bouwt provincie Gelderland aan een sterke positie op het gebied van Food & Agribusiness in Foodvalley. Wageningen vormt in deze ontwikkeling het centrale middelpunt: met de WUR campus als hét kruispunt waar kennis, innovatie en bedrijvigheid samenkomen.

Een goede en vlotte bereikbaarheid van Foodvalley is een noodzakelijke voorwaarde om economische kansen te verzilveren. De bereikbaarheid van Wageningen staat echter onder druk en onderzoek laat zien dat die druk de komende jaren verder toeneemt. Daarom werkt de provincie aan het verbeteren van openbaar vervoer en fietsroutes. In overleg met de gemeente, het bedrijfsleven en belangenpartijen worden maatregelen onderzocht en genomen de mobiliteit te vergroten en de files in en om Wageningen te verminderen.

Tweede alternatief

Wethouder Peter de Haan reageerde aan de gemeenteraad: “Ik ben als portefeuillehouder content met het feit dat de provincie toch een tweede alternatief meeneemt in de m.e.r.-fase. Op deze manier kan er een gelijkwaardige afweging plaatsvinden tussen twee alternatieven.”

“Ik heb wel zorgen over de oversteekbaarheid van de Nijenoord Allee voor de fietsers, een zeer belangrijk aspect voor ons als gemeente. Ik kijk daarom uit naar de resultaten van de verdere verkenning door de provincie.”

Op de website van de Provincie is meer te vinden over de betere bereikbaarheid

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

0