DDT aangetroffen in de grutto

De grutto populatie staat onder druk
Foto:

De grutto broedt in Nederland en de populatie staat sterk onder druk. Het is de vraag of doorvergiftiging met pesticiden een rol speelt in de afname van het aantal broedparen. CLM Onderzoek en Advies en het Louis Bolk Instituut hebben daarom in het kader van het Project Winst & Weidevogels (gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland) een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van pesticiden in de grutto.

Veertien monsters zijn geanalyseerd, bestaande uit 11 niet-uitgekomen grutto eieren en 3 dode grutto’s. In alle monsters is DDT aangetoond. In één volwassen grutto is daarnaast ook DEET aangetroffen.

gruttoOnderzoek op pesticiden

De dode grutto’s en grutto eieren zijn onderzocht op 727 pesticiden (inclusief glyfosaat). In 100% van de monsters is DDT aangetroffen en in 7% DEET (zie rapport ‘Grutto’s en pesticiden‘) Het goede nieuws is dat in vergelijking tot soortgelijke onderzoeken bij boerenzwaluwen en mezen enkel deze stoffen zijn aangetroffen in de gruttomonsters. Wel zijn de DDT-concentraties in de eieren en het kuiken hoger dan in de onderzoeken aan boerenzwaluwen en mezen.

De hoogste DDT-concentraties bij grutto’s zijn gemeten in de eieren (gem. 0,235 mg/kg, hoogste concentratie 0,620 mg/kg), gevolgd door het kuiken (0,070 mg/kg) en de 2 volwassen grutto’s (gem. 0,025 mg/kg). De gevonden DDT concentraties in de volwassen grutto’s lijken dusdanig laag dat acute en chronische toxische effecten niet te verwachten zijn.

DDT heeft echter bij vogels onder ander een negatief effect op de dikte van de eierschaal waardoor eieren kunnen breken en het broedsel mislukt. De concentratie waarbij dit effect optreedt verschilt per vogelsoort. De ondergrens (geen effect) die voor bruine pelikanen wordt vermeld is 0,5 mg/kg DDT. Bij de gemeten concentratie van 0,620 mg/kg in het ei van de grutto is een effect op het reproductiesucces niet uit te sluiten.

Aanleiding: afname gruttopopulatie

Vijfentachtig procent van de Europese gruttopopulatie (Limosa limosa) broedt in het Nederlandse weidegebied. De afname van de populatie in Nederland wordt geweten aan een intensivering van de landbouw. Een mogelijke oorzaak is de blootstelling van de grutto aan chemische stoffen zoals pesticiden. Of de afname van het voedselaanbod als gevolg van het gebruik van pesticiden.

Mogelijke contaminatieroutes

DDT is een insecticide dat sinds 1973 niet meer toegelaten is in Nederland maar zeer persistent is in het milieu. In Nederland en andere landen wordt DDT nog steeds op allerlei plekken aangetroffen, vooral in (water)bodems. In o.a. westelijk Afrika (overwinteringsgebied van de grutto) is het middel toegestaan in de strijd tegen de Malariamug. De bodem en de daarin levende bodemfauna worden als belangrijkste DDT-contaminatieroute gezien voor grutto’s.

Openstaande vragen

Onduidelijk is of er restanten van DDT in de (water)bodems in de overwinteringsgebieden in Zuid-Europa en West-Afrika zitten. Hiervoor zouden in de bekende overwinteringsgebieden monsters genomen moeten worden. Tijdens vervolgonderzoek zouden meer monsters van vetweefsel en lever van adulte grutto’s geanalyseerd moeten worden, aangezien hier deze stoffen vaak accumuleren. Belangrijke vraag die resteert is wat is de specifieke relatie bij de grutto’s tussen het reproductiesucces en de concentratie DDT in het ei.

Contactinformatie

Joost Lommen, CLM Onderzoek en Advies, 0345-470758, [email protected]
Nick van Eekeren, Louis Bolk Instituut, 06-20132133, [email protected]

Steun het Aanvalsplan Grutto, teken de petitie

De grutto en andere weidevogels behouden kan alleen als de overheid de regie neemt. Hoe de grutto gered kan worden, staat in het Aanvalsplan Grutto, dat – aangevoerd door Pieter Winsemius – door samenwerkende boeren, natuurorganisaties en provincies, eind vorig jaar werd aangeboden aan demissionair minister van Landbouw, Natuur en Visserij Carola Schouten. Ondanks brede steun vanuit de Tweede Kamer blijft uitvoering door het rijk van het Aanvalsplan Grutto echter uit en dreigt het ook dit voorjaar weer stiller te worden in de Nederlandse weilanden.  De organisaties roepen daarom op tot het tekenen van een petitie op aanvalsplangrutto.nl.

♦♦♦